Uit de kerkenraad

Uit de kerkenraadsvergadering van donderdag 8 februari wil ik graag het volgende met u delen:
We gaan dit jaar werken met een zogenaamd Breed Moderamen. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en zorgt voor de uitvoering van besluiten. Een Breed Moderamen wil zeggen dat het moderamen meer leden telt dan we gewend waren zodat we meer aandacht kunnen geven aan met name de voorbereiding van besluitvorming en communicatie. In het Contactblad vindt u hierover meer informatie.


De kerkenraad heeft besloten om op zondagmorgen 18 februari de dienst te houden waarin de zes nieuwe broeders bevestigd zullen worden, negen broeders herbevestigd zullen worden en we afscheid nemen van zes broeders. Na de eerste verkiezingsronde hebben we nog drie vacatures voor een ouderling over maar toch leek het ons beter om niet te wachten met de bevestiging tot we die vacatures hebben ingevuld. Daar zijn een paar redenen voor: we verwachten niet dat het lukt om de vacatures op korte termijn vervuld te krijgen, diaconie en kerkbeheer kunnen na de bevestiging van de nieuwe broeders met een ‘voltallige bemanning’ verder gaan (het zou jammer zijn als ze daarmee nog een tijd moeten wachten) en zowel voor de nieuwe broeders als ook voor broeders die afscheid gaan nemen is het beter dat het niet nog maanden gaat duren voordat zij kunnen starten dan wel stoppen met hun ambtsbediening. Praktisch gezien was er voor Pasen nog maar één morgendienst beschikbaar voor de bevestiging en dat is de dienst van a.s. zondag. Het is de bedoeling dat we in maart verder gaan met de 2e ronde van de kerkenraadsverkiezingen.
In de kerkenraad is met instemming gereageerd op het bericht dat broeder Ger Penning zich beschikbaar heeft gesteld voor bezoekwerk in de zogenaamde seniorenwijk (dat is de wijk waarin ook de broeders Jan Reedeker en Kees van Rijs werkzaam zijn). Broeder Penning is al ambtsdrager en hoeft dus niet formeel als bezoekbroeder aangesteld te worden maar het is wel goed dat u nu weet dat Ger namens de kerkenraad huisbezoeken aflegt. We wensen hem daarbij van harte Gods zegen toe.
De kerkenraad heeft besloten om jaarlijks drie erediensten als bijzondere kerkdiensten te bestempelen (overeenkomstig kerkorde ord.5-2-4) waarin Hans Mouthaan zal voorgaan. De reden hiervoor is dat Hans geen preekbevoegdheid heeft in ‘normale’ diensten. In de praktijk verandert er niets want Hans ging al met enige regelmaat voor. Tot nu toe moest de kerkenraad voor elke dienst hierover een besluit nemen en dat hoeft nu niet meer. Die drie diensten krijgen een bijzonder karakter. Twee ervan zijn gezinsdiensten waarin veel aandacht naar de kinderen zal uitgaan, de derde is gericht op jongeren en zal gecombineerd worden met een preekbespreking met en voor de jeugd 16+.
De kerkenraad heeft besloten om tijdens diensten waarin we veel gasten verwachten de liturgie volledig op de beamer weer te geven. Op die manier willen we ons gastvrij betonen richting onze gasten, waarvan er toch altijd een aantal geen Bijbel of psalmboek bij zich hebben. Concreet zal het gaan om doopdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van nieuwe ambtsdragers en diensten op christelijke feestdagen. A.s. zondag hopen we dit dus ook te doen.
Een half jaar geleden, op dinsdag 27 juni 2017, hebben we tijdens een gemeenteavond het beleidsplan en een viertal beleidspunten met u besproken. Over ‘Kind in de eredienst’ heeft Hans Mouthaan u daarna nog regelmatig geïnformeerd, de andere punten hebben tot nu toe veel minder aandacht gekregen in de kerkenraad en dus ook in onze communicatie naar de gemeente. De kerkenraad heeft besloten om naast het genoemde punt ook de organisatie van het pastoraat (‘pastoraat langs nieuwe wegen’) en ‘de invulling van de leerdienst’ weer op te gaan pakken. De verdere uitwerking gaat plaatsvinden in werkgroepen die uit ambtsdragers en gemeenteleden zullen bestaan. Overigens gaan we de drie onderwerpen niet gelijktijdig behandelen. De komende weken gaan we wel aan de slag met de voorbereiding ervan, tijdens de kerkenraadsvergadering in maart zullen we besluiten welke planning en welke volgorde we gaan aanhouden.
Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Fons Oorschot

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten

No events