Voorganger: Ds. F. Maaijen
Bijzonderheden: Belijdenisdienst

Liturgie

Lichtstad met uw paar`len poorten – Evangelische Liedbundel 413: 1, 2, 3 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 84: 3 en 5

Gebed

Openbare geloofsbelijdenis door zeven leden van de gemeente

kort formulier
ja-woord + handoplegging
toezingen: Psalm 33: 10 – als zegenbede
Gods machtig' arm beschermt de vromen,
En redt hun zielen van den dood;
Hij zal hen nimmer om doen komen
In duren tijd en hongersnood.
In de grootste smarten
Blijve jullie harten
In den HEER gerust;
Wil Hem nooit vergeten,
Hem je Helper heten,
Al je hoop en lust.

antwoord 1 Heidelbergse Catechismus
gedicht
de groep zingt: U geeft een toekomst vol van hoop
gebed
nodiging aan het Heilig Avondmaal + vermaning
gezamenlijk belijden van het geloof
zingen: Psalm 48: 6

Schriftlezing: 1 Johannes 3: 1 – 10 en Romeinen 8: 16 + 17a

Collecte

Zingen: Psalm 119: 83 en 86

Preek over Romeinen 8: 16 + 17a

Zingen: Weerklank 443: 1 tot en met 6

Gebed

Zingen: Psalm 150: 1 en 3

Zegen

Orgelspel

Media

Beamerpresentatie: Alleen zichtbaar voor leden. Log in om te bekijken.