Historie

Algemeen wordt aangenomen dat reeds in de 13de eeuw op deze plaats een kapel heeft gestaan. Door verbouwingen in 1658 en in 1877 is de huidige kerk ontstaan. 

De oorspronkelijke kapel zou omstreeks het jaar 1346 zijn vervangen door een rechthoekige kapel van eenvoudige vorm en bescheiden afmetingen.

In 1658 werd een dubbel koor aangebouwd (noordzijde).

De derde en laatste uitbreiding kwam tot stand begin van de 19de eeuw. Naast de beide koren werd een nieuwe vleugel aangebouwd. Van de toren wordt voor het eerst melding gemaakt omstreeks 1708.  

De laatste grote restauratie vond plaats in 1992. Tijdens deze restauratie zijn een aantal oorspronkelijke elementen weer in oude staat terug gebracht. Zo is het koorhek weer rond de preekstoel geplaats.

Het dak wordt ondersteund door 4 grote kolommen. Voor de verlichting zijn 12 kroonluchters aanwezig. In de kerk bevinden zich op verschillende plaatsen nog originele grafzerken. Deze zijn tijdens restauraties naar boven gekomen.

De preekstoel

De preekstoel dateert uit het jaar 1654. Net als het koorhek is de preekstoel vervaardigd uit eikenhout.

In de Franse tijd (1806-1814) is de preekstoel marmer geschilderd, omdat op voorwerpen van eikenhout belasting geheven werd.

Kanselbijbel

De kanselbijbel dateert van 1748 en is opgesteld in de Statenvertaling. Van 1634 tot 1951 is deze Nederlandse vertaling van de oorsponkelijke Hebreeuwse en Griekse grondtekst de officiele vertaling geweest binnen de Nederlandse protestanten kerken. Anno nu wordt deze vertaling nog steeds in veel kerken gebruik in de (zondagse) erediensten.

10 geboden bord

Dit bord bevat de 10 geboden die God aan de mensheid gegeven heeft, als richtblijn om de aarde leefbaar te houden. Door Jezus zijn deze 10 geboden als volgt samengevat: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: Heb uw naasten lief als uzelf”. Het bord is vervaardigd in 1689.

De predikantsborden

De predikantsborden geven een overzicht van alle predikanten die door de eeuwen heen in de Hervormde kerken van Zwijndrecht gewerkt hebben.

Memoriebord

Achterin de kerk hangt een memoriebord ter gedachtenis van Job Jasperszoon. Dit bord is geschonken door zijn moeder. De tekst op het memoriebord luidt als volgt: “Ter memorie aan Job Jasperszoon, Scheepstimmerman, gevaren van Seindrecht naar Oost Indien en d’is aldaar gestorven de 3den januari 1630”. 

Er wordt ook verwezen naar een passage uit Psalm 107: “Die met schepen ter zee afvaren, handel doende op de grote waterern; die zien de werken des HEEREN, en Zijn wonderwerken in de diepte”.

 

Komende kerkdiensten

Komende activiteiten